WALTERINIO KWS

NOWOŚĆ 2017
Z 260 / K 260
walterinio_kws_kolo
 • silny wigor początkowy i stay-green
 • w sprzyjających warunkach dla uprawy kukurydzy polecany na CCM lub mokre ziarno
 • innowacyjne połączenie wydajności i jakości
 • w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015 - dał najwyższy wśród wszystkich grup wczesności plon suchej masy całych roślin 20,51 t/ha i najwyższy plon kolb - 10,98 t/ha
 • plon jednostek pokarmowych bardzo duży, korzystna struktura plonu - 53,2% udziału kolb w plonie ogólnym SM
 • wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego - 40,5%
 • idealny na kiszonkę i na biogaz - wysokie rośliny, szerokie liście
walterinio_KWS_stan

KWS 2323

NOWOŚĆ 2015
Z 270 / K 270
kws2323_kolo
 • wzniesione liście dla bardziej efektywnej asymilacji rano i wieczorem
 • bardzo stabilna łodyga - tolerancja na Fusarium spp.
 • zdrowe liście i łodygi - tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści - roślina nie zasycha przedwcześnie przed zbiorem
 • wysoka wydajność bioetanolu w produkcji z mokrego i suchego ziarna
 • nowa genetyka w typie ziarna dent
 • najwyższe plony we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS na południu Polski w roku 2013
 • szybki dry-down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem)
 • przydatny do uprawy na biogaz w I strefie uprawy kukurydzy
kws2323_stan

AMOROSO

Z 240 / K 250
amoroso_kolo
 • rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay green
 • kolby typu fix bardzo dobrze uziarnione na szczycie
 • dobra tolerancja na suszę i chłody
 • odmiana ziarnowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej
 • wysokie i stabilne w latach plony ziarna
 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności 25-27%
 • ziarno w typie flint ze skomasowaną skrobią szklistą decyduje o wysokiej przydatności do przerobu młynarskiego
amoroso_stan

KADURAS

nowosc_2013
Z 250 / K 250
kaduras_kolo
 • bardzo wyrównany w łanie i plonach mieszaniec pojedynczy
 • nowa odmiana w typie ziarna dent
 • znosi okresowe braki wilgoci w glebie
 • polecana na ciepłe i żyzne stanowiska
 • wyjątkowo skutecznie oddaje wodę z ziarna przed zbiorem
 • wysokie i stabilne plony ziarna o niskiej wilgotności
 • bardzo dobra omłacalność
 • dedykowana na wczesny zbiór w centralnej i południowej Polsce
kaduras_stan

KWS 5133 ECO

Z 250 / K 250
eco_kolo
 • uniwersalna pod względem warunków uprawy i sposobu użytkowania
 • wybitnie wysokie i stabilne w latach plonowanie na ziarno i na kiszonkę
 • wytrzymuje okresowe niedobory azotu i wody
 • wyróżnia się plonowaniem zarówno w latach korzystnych oraz trudnych dla uprawy kukurydzy, również na stanowiskach problematycznych
 • najwyżej plonująca średniopóźna odmiana ziarnowa w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych w 2007 oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 i 2009 roku
 • najwyższe noty w plonie ziarna w wynikach badań w Niemczech
 • wysoka odporność na wyleganie i dobre oddawanie wody z ziarna
 • bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb potwierdzone w warunkach praktyki
 • wysoka strawność całych roślin w zakresie 71,52 do 75,3% oraz NEL w zakresie 7,49 do 7,55 MJ/kg SM
eco_stan

RONALDINIO

Z 260 / K 260
ronaldinio_kolo
 • uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa
 • wysoka zdolność adaptacji w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
 • elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: ziarno, kiszonka, grys, biogaz
 • bardzo wysokie i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
 • wytrzymała i tolerancyjna na stresy
 • od trzech lat jest najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!
 • rośliny średniowysokie lub wysokie, bardzo wyrównane kolby typu fix
 • nieduże wymagania glebowe dzięki wysokiej tolerancji na suszę
 • jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich sześciu latach
 • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2006 roku2
 • ziarno szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności ok. 30%
 • optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę
 • bardzo wysoki i stabilny plon skrobi w połączeniu z dobrą strawnością całej rośliny3
 • mocno wydłużona optymalna faza do zbioru: szybko gromadzi skrobię wcześnie osiągając jej wysoką zawartość
 • zbiór w późniejszym terminie pozwala na osiągnięcie podwyższonych zawartości skrobi bez spadku strawności całej rośliny
 • przydatna we wszystkich systemach żywienia zwierząt, zarówno opartych na trawach jak i kiszonce z kukurydzy jako paszy podstawowej
ronaldinio_stan

GROSSO

nowosc_2013
Z 260 / K 260
grosso_kolo
 • dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę
 • średniowysoka roślina, bujnie ulistniona w typie stay green, odporna na wyleganie
 • bardzo długie kolby typu flex, najczęściej z 16 rzędami ziaren na obwodzie
 • doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję na suszę (patrz wyniki
 • najwyższa nota w plonie ziarna w badaniach w Niemczech
 • najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2010
 • najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach w Niemczech
 • najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach rejestracyjnych w Niemczech
 • kiszonka z bardzo wysokim udziałem ziarna
 • w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK uzyskała w 2012 plon suchej masy kolb 115,9 dt/ha i udział kolb 54,9%
grosso_stan

CASSILAS

K 260
cassilas_kolo
 • roślina wysoka, zdrowo dojrzewająca, odporna na helmintosporiozę
 • dobrze wykorzystuje potencjał gleb żyznych lub utrzymanych w wysokiej kulturze
 • nadaje się także do uprawy na wysoko nawożonych nawozami organicznymi glebach średnich i lekkich
 • bardzo wysokie plony ziarna
 • ziarno przydatne do zakiszania w rękawach ze względu na wysoką wilgotność w czasie zbioru
 • bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej
 • przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła i biomasy dla biogazowni
 • najwyższy plon ogólny suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich odmian badanych w doświadczeniach rejestrowych w latach 2009 i 2010 oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej w 2010
 • najwyższy plon suchej masy w doświadczeniach PDO COBORU i PZPK w 2011
 • wysoki, często przekraczający 55% udział kolb w kiszonce
cassilas_stan

BEATUS

Z 260 / K 260
beatus_kolo
 • swój potencjał plonowania realizuje najpełniej na glebach żyznych, dobrze zaopatrzonych w składniki pokarmowe i dobrze magazynujących wodę
 • wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno w dobrych warunkach termicznych
 • wysokoplenna, typowo kiszonkowa
 • łączy wybitnie wysokie plony suchej masy z wysoką strawnością rośliny
 • w latach 2005-2007 osiągała najwyższe plony ogólne suchej masy w grupie średniowczesnej w doświadczeniach COBORU
 • nr 1 w plonie ogólnym suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich badanych odmian kiszonkowych w badaniach rejestrowych COBORU w roku 2005 i PDO 2007
 • bardzo wysoka, bujnie ulistniona roślina o szerokim pokroju z kolbami typu flex
 • wyróżnia się wysoką strawnością rośliny w połączeniu z ponadprzeciętną zawartością skrobi w kiszonce
beatus_stan

Dodatkowe informacje